top of page

Huistaakbegeleiding wil in de eerste plaats hulp en ondersteuning bieden aan kinderen die problemen vertonen bij het maken van hun huistaken of het leren van lessen. Huiswerkproblemen kunnen veroorzaakt worden door de werkhouding of de motivatie van het kind. Dit kan op zich al dan niet een gevolg zijn van de (problematische) opvoedingssituatie waarin het kind zich bevindt. De leerkracht en/of de ouders kunnen vaststellen dat het huiswerk vaak niet in orde is of zelfs niet gemaakt werd en/of dat het kind niet of maar matig gemotiveerd is voor het huiswerk. Het schoolteam (klasleerkrachten en de directie) zal dan samen met de ouders en het kind bepalen of huistaakbegeleiding een oplossing kan bieden. Hierbij geldt het uitgangspunt dat ouders steeds het beste wensen voor hun kinderen en geïnteresseerd zijn in hun schoolloopbaan. Maar in werkelijkheid hebben ouders, voornamelijk kansarme ouders echter niet altijd de mogelijkheden om een goed studieklimaat te scheppen binnen het gezin (bijv. door gebrek aan ruimte).

Voor de kinderen is huistaakbegeleiding een stimulans en motivatie voor het maken van hun huiswerk. Tijdens de huistaakbegeleiding op school worden ze door de directie individueel begeleid. Enerzijds wordt het huiswerkproces ondersteund. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: door samen de agenda te overlopen, na te gaan of het kind zelf weet wat het moet doen, mee te luisteren als het kind hardop leest, het kind te overhoren en te stimuleren om na te denken.

Anderzijds krijgen de kinderen emotioneel-affectieve steun doordat de begeleider interesse toont en belang hecht aan hun schoolwerk. Daarenboven wordt een ontspannen sfeer gecreëerd waarin de kinderen zich op hun gemak voelen.

Voor de ouders werkt huistaakbegeleiding ondersteunend en stimulerend. Ze worden aangespoord om het leerproces van hun kinderen op te volgen en er een positieve belangstelling voor te tonen. De drempel voor ouders kan verkleind worden en men kan vertrouwen opbouwen. Na de huistaakbegeleiding bestaat de mogelijkheid om met ouders informatie op een informele manier uit te wisselen (over het schoolgebeuren, thuissituatie, tips i.v.m. huiswerk,…). Contacten met de ouders zijn immers belangrijk van bij de start.

De huistaakbegeleiding gaat door in de refter van de school. Het is een ruime en  overzichtelijke plaats, waar elk kind voldoende ruimte heeft.  Zo leren de kinderen aandacht besteden aan hun werkruimte (nette werktafel, zoveel mogelijk al het bruikbare materiaal bij zich hebben,…). Samen met elk kind wordt de agenda ingekeken en wordt een planning opgemaakt, rekening houdend met de hoeveelheid en de moeilijkheid van het huiswerk. Zo leren ze gaandeweg zelf omgaan met tijd en leren ze hun werk beter te organiseren (heb ik veel of weinig schooltaken, hoeveel tijd zal ik nodig hebben,…). De begeleider probeert de kinderen aan te zetten tot zelfstandigheid, hen te stimuleren om zelf na te denken. Nadien wordt er met het kind nog eens bekeken wat er goed of minder goed ging, wat ze eventueel thuis of in de studie nog moeten afwerken. Ook met de ouders die hun kinderen komen afhalen, kan er nog eventjes worden nagepraat. Zo worden ze  betrokken bij het leerproces van hun kinderen.

 

Tips

Vaak blijkt dat ouders en leerkrachten heel andere verwachtingen hebben over huiswerk. Ouders denken dikwijls dat er geen foutje meer mag instaan en laten de kinderen alles nog eens overschrijven nadat het verbeterd werd. Sommige leerkrachten zien het net omgekeerd: zij willen weten hoe het kind heeft nagedacht over de opdracht en hoe het verbeteringen heeft aangebracht. Het is dus van belang dat er vanuit de school een eenduidige visie is over huiswerk en dat deze ook aan ouders wordt meegegeven.

Huistaakbegeleiding is niet gericht op een correct resultaat van het huiswerk. Het is niet de bedoeling om kennistekorten bij te werken. Het is hulp waarbij het zelfstandig maken van het huiswerk gestimuleerd wordt en waarbij voldoende ruimte wordt gelaten om uit fouten te leren.

Er wordt geregeld info gegeven over het huistaakproces van de kinderen.

Door te differentiëren voor de taken in de klas, maar ook voor het huiswerk, wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden van het kind en moet elk kind een gelijkwaardige inspanning leveren.

De huistaakklas gaat door op maandag, dinsdag en donderdag telkens van 15.55 uur tot 16.40 uur. Ze wordt begeleid door meester Jan en juf Fien

De huistaakklas

kolibrie logo klein10241024_1 (2).jpg
bottom of page